การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการผลิตข้าวกล้องในระดับชุมชน