วิธีการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายในงานส่งเสริมการประมง : ข้อเด่นและข้อด้อย

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Adapting the Target Category Approach in Fisheries Extension Work: Advantages and Disadvantages", Fish for the People, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 36-40