การวิเคราะห์การแพร่การกระจายของสารกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย TRR-1/M-1 สู่สิ่งแวดล้อมโดยใช้การจำลองทางคณิตศาสตร์