การประเมินปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัม

Publish Year National Journal 1
2011 exสุพรพรรณ ศรีมาส, exจันทนี โจมกลาง, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัมพันธุ์จูหลี่และแดงบ้านหลวงระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 451-454
Publish Year National Conference 3
2011 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exจันทนี โจมกลาง, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัมพันธุ์ 'จูหลี่' และ 'แดงบ้านหลวง' ระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวสุพรรณิกา สงวนศิลป์, exนายสมเดช ไทยสมัคร, exนายณัฐทวี มาบางครุ, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินเชื้อพันธุกรรมพลัมสำหรับสารต้านอนุมูลอิสระ", การประชุมวิชาการการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยเนื่องในโอกาสครับรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง, 7 - 9 มกราคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวันวิสา มะรังกา, exณัฐทวี มาบางครุ, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัม", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551, 21 พฤศจิกายน 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย