การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยกระบวนการชีวภาพแบบใหม่ผ่านไนตริฟิเคชั่นบางส่วน

Publish Year National Conference 1
2010 exพรภัค ธนะเศวต, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยกระบวนการชีวภาพผ่านไนตริฟิเคชั่นบางส่วน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย