โครงการวิจัยนำร่อง: นวัตกรรมแก้ปัญหาโรคเอ๋อและภาวะการขาดสารไอโอดีนในพื้นที่อย่างยั่งยืน A PILOT STUDY OF A SUSTAINABLE INNOVATION PROGRAMME FOR SOLVING IODINE DEFICIENCY DISORDERS IN IODINE DEFICIENCY ENDEMIC AREAS

Publish Year International Journal 1
2010 exนางสาววิยะดา เจริญศิริวัฒน์, inดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางพันทิพย์ ตรียะพันธ์, exนางจินตนา ว่องวิไลรัตน์, "Consuming iodine enriched eggs to solve the iodine deficiency endemic for remote areas in Thailand", Nutrition Journal, ปีที่ 2010, ฉบับที่ Vol. 9-68, ธันวาคม 2010
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉีดพ่นสารไอโอดีนทางใบในระดับความเข้มข้นต่างๆ ต่อปริมาณไอโอดีนสะสมและการเจริญเติบโตของพืชผัก", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 23 - 24 เมษายน 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการให้ไอโอดีนทางดินในระดับความเข้มข้นต่างๆต่อปริมาณไอโอดีนสะสมและการเจริญเติบโตของพืชผัก", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 23 - 24 เมษายน 2009, นครปฐม ประเทศไทย