การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2550 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2550)

Publish Year International Journal 1
2008 exCharoensiriwatana, W, inดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJanejai, N., exHasan, S, "Application of geographic information system in TSH neonatal screening for monitoring of iodine deficiency areas in Thailand", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health , ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2008, หน้า 362-367