การตอบสนองขององค์ประกอบผลผลิตมันสำปะหลังสามสายพันธุ์ต่อการให้น้ำแบบน้ำหยดในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์