โครงการย่อยที่ 3 วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม