การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 กรุงเทพมหานคร

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์, "Evaluating Science Teacher Professional Development (Core Curriculum 1) Using Guskey’s Model ", The International Conference “ Global Issues and Trends in Educational Research, Measurement, Evaluation, Statistics, and Psychology”, 29 - 30 มกราคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย