การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด ขอนแก่น

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์, "The Follow-Up Study of National Mathematics Teacher Professional Development Program in Thailand", International Conference on Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agenda and Networks, 2 - 3 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย