การป้องกันการกัดเซาะหน้าดินจากการเกิดฝนตกหนักในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน

Publish Year National Conference 1
2011 exดิษฐพงษ์ มิตรรัตน์, inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นในดินของใบหญ้าแฝก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย