การจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภาพต่างกันโดยเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีเวลาเตรียมการและเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด

Publish Year National Conference 4
2021 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exธัชกร อุ่นจิตร, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดสมดุลสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ฐานของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ กรณีศึกษา บริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 6, 1 - 3 กันยายน 2021, อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย
2009 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดตารางการผลิตของกลุ่มงานสำหรับเครื่องจักรแบบขนานที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันและมีเวลาเตรียมการโดยเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 18, 21 - 22 ตุลาคม 2009, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2006 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต, "วิธีการเชิงละโมบสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภาพต่างกันโดยเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 15; 18-20 ธันวาคม 2549; กรุงเทพฯ., 18 - 20 ธันวาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต, "โปรแกรมเชิงเส้นแบบผ่อนคลายสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและประสิทธิภาพต่างกันโดยเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2549; กรุงเทพฯ., 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย