การตรวจวิเคราะห์ความเป็นพิษของพืชสมุนไพร

Publish Year National Conference 2
2012 exศจี วรามิตร, inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดหญ้าดอกขาว Vernonia cinerea Less. ต่ออัณฑะหนูขาว", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจาปี 2555 "งานวิจัยก้าวหน้า วิชาการเข้มแข็ง" , 30 - 31 สิงหาคม 2012, อำเภอเมือง หนองคาย ประเทศไทย
2011 inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหยาบจากหญ้าดอกขาว Vernonia cinerea Less.", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554, 27 - 29 มกราคม 2011, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย