ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.1 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของอ้อย