โครงการวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช ระยะที่2

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์, exWhankaew, S, exChatchawankanpanich, O, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Resistance to tomato yellow leaf curl Thailand virus, TYLCTHV-[2] from Solanum habrochaites accession 'L06112' in F1 and BC 1F1 generations", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า 441-446
Publish Year National Journal 2
2007 inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบยีน nptII ในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมพันธุ์สีดาทิพย์ 3 โดยการพ่นสารกานามัยซิน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 2550, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 15-24
2007 inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exอัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, "การถ่ายชิ้นดีเอ็นเอขนาดใหญ่ของมะเขือเทศพันธุ์ L3708 เข้าสู่มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 2550, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 83-94