แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

Publish Year National Conference 1
2004 inดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย