การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กเชิงอุตสาหกรรม

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551 (2550-2551)

  • inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

  • inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "ขนม รอบๆ ตัวเด็ก บริโภคเท่าใดจึงพอดี", วารสารอาหาร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 20-29
Publish Year International Patent 3
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "1. เรื่อง “สถานการ์โรคอ้วนสู่การพัฒนาขนมเด็กเพื่อสุขภาพ” บทความในหนังสือ ขนมทางเลือกเพ่อสุขภาพ : เทคโนโลยีการผลิตและต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทวรรณกรรม ณ วันที่", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตบิสกิตถั่วเขียว” บทความในหนังสือ ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ : เทคโนโลยีการผลิตและต้นแบบผลิตภัณฑ์", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "การพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีเชิงอุตสาหกรรม ประเภท วรรณกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010