การศึกษาเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของชุมชนในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/ผังเมือง, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1.2011, กันยายน 2012, หน้า 27-49
Publish Year National Conference 1
2011 exภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ, inดร.ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์, "การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงข่ายการสัญจรสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเก่าน่าน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย