การตรวจหานิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตในประเทศไทยด้วยตัวตรวจหารังสีแกมมาชนิดเจอร์แมเนียมความบริสุทธิ์สูง