อิทธิพลของปุ๋ยสูตรต่าง ๆ และการปรับปรุงดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยพันธุ์ LK92-11