แมลงศัตรูผลผลิตการเกษตรในโรงเก็บและแมลงศัตรูธรรมชาติในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตและการแข่งขันของแตนเบียน pteromalids wasps, Anisopteromalus calandrae (Howard) และ Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae) ในการเบียนด้วงงวงข้าวโพด (the maize weevil) Sitophilus zaemais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) และการแพร่กระจายของแตนเบียน , Anisopteromalus calandrae (Howard)", การประชุมวิชาการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรย์แห่งชาติ ประจำปี 2553 , 1 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สำรวจชนิดของแมลงศัตรูผลิตผลการเกษตรในโรงเก็บ & แมลงศัตรูธรรมชาติในเขตภาคกลาง ", การประชุมวิชาการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ประจำปี 2552, 2 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย