โครงการศึกษาจัดทำคู่มือมาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งและการนำไปใช้