ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551

  • inดร.สิริกุล วะสี

  • inดร.สิริกุล วะสี

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์