การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าโลหิตวิทยากับโรคBabesiosis และโรค Anaplasmosis ในโค