การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exSuntree Hanyong, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, "Establishment of a core collection of chilli germplasm using microsatellite analysis", PLANT GENETIC RESOURCES-CHARACTERIZATION AND UTILIZATION, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, หน้า 104-110
2012 exRuderman, S., exKongsawadworakul, P., exViboonjun, U., inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exChrestin, H., "Mitochondrial/cytosolic acetyl CoA and rubber biosynthesis genes expression in Hevea brasiliensis latex and rubber yield", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 346-362
Publish Year National Journal 3
2011 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, inนายกรุง สีตะธนี, exนางสาววารีรัตน์ สมประทุม, "การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อเชื้อ Chilli veinal mottle virus ไอโซเลท KPS9 (ChiVMV-KPS9) ในพริก (Capsicum annum)", วารสารโรคพืช, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 45-55
2009 exวารีรัตน์ สมประทุม, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกรุง สีตะธนี, inดร.สิริกุล วะสี, "การประเมินความต้านทานของพริกต่อเชื้อ Chilli veinal mottle virus ในสภาพแปลงทดลอง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 39-42
2009 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมพริกโดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 23-26
Publish Year International Conference 3
2013 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exSuntree Hanyong, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, "Establishing core collection of chili germplasm using microsatellite analysis", XVth Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, 2 - 4 กันยายน 2013, Torino สาธารณรัฐอิตาลี
2012 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, "Simultaneously Calibrating Capsaicinoids and Scoville Heat Units for Pepper (Capsicums) using PLS2 and NIR Spectroscopy", The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) , 16 - 17 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวารีรัตน์ สมประทุม, inนายกรุง สีตะธนี, inดร.สิริกุล วะสี, "New source of resistance to Thai isolate of Cucumber mosaic virus and Chili venial mottle virus in Capsicum germplasm collection", The XIVth EUCARPIA meeting on Genetic s and Breeding of Capsicum and Engplant, 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2010, วาเลนเซีย ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 3
2009 exสุนทรี หาญยงค์, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมพริกจากการวิเคราะห์ด้วยไมโครแซทเทลไลท์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exน.ส.ณัฐญา มานะกิจ, exดร.สัญญา หกพุดซา, "การพัฒนาวิธีการหาปริมาณแคปไซซินในพริกด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการปลูกเชื้อไวรัสใบด่างปะของพริกและการคัดเลือกพริกพันธุ์ต้านทานโรคในเรือนปลูกพืชทดลอง ", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย