ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการระบาดของแมลง ไร และการให้ผลผลิตกล้วยไม้หวาย

Publish Year International Conference 4
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM. Munyanont, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Tropical orchid yield associates with temperature during cultivation", The 2nd International Orchid Symposium, 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรายุธ กิติภัทรถาวร, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Developmental Performances of ‘Ear Sakul’ Dendrobium in Tropical Region", ISSAAS International Congress 2009, 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thailand Experiences: Orchid Production Technology Enhancing for Rural Entrepreneurship", International Workshop on the Development and Adoption of Green Technologies for Sustainable Agriculture and Enhancement of Rural Entrepreneurship, 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2009, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2009 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thailand experiences: Technology transfer of orchid production for enhancing rural entrepreneurship", Development and Adoption of Green Technologies for Sustainable Agriculture, 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2009, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 2
2011 exไมตรี มัณยานนท์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของผลผลิตกล้วยไม้หวายต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรือน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exศรายุธ กิติภัทร์ถาวร, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปัจจัยภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นของกล้วยไม้หวาย`เอียสกุล'", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย