โครงการความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีที่2)

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exHorak, M, "Revision of the genus Cimeliomorpha Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae)", ZOOTAXA, ปีที่ 4615, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, หน้า 457-480
2011 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Discovery of the male of Temnolopha matura Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutini) in South Thailand", Zootaxa, ปีที่ 2011, ฉบับที่ 2760, มกราคม 2011, หน้า 65-68
2008 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "A new species and two new combinations in the genus Fibuloides Kuznetsov (Lepidoptera : Tortricidae : Eucosmini) from Thailand", ZOOTAXA, ฉบับที่ 1688, พฤษภาคม 2008, หน้า 61-65
Publish Year National Journal 1
2019 exSakiyah Morlor, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exSingtoe Boonrotpong, "Genetic variation in Mineus group of Mycalesis (Nymphalidae: Satyrinae) in peninsular Thailand: Inferred from mitochondrial and nuclear genes", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 631-640
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนในอุทยานแห่งชาติเขานัน", การประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที่12, 11 ตุลาคม 2008, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย