โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Role of Agricultural Biotechnology Policies in Thailand’s Economy", Asian Biotechnology and Development Review, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ฉลากอาหาร GMO", Food Focus Thailand, ปีที่ 6, ฉบับที่ 64, มิถุนายน 2011, หน้า 20-27
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Economic Issues in Agricultural Biotechnology", 10th IAS-STS Annual Conference, 2 - 3 พฤษภาคม 2011, Graz สาธารณรัฐออสเตรีย
2010 inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Priority setting for agricultural biotechnology research in Thailand", 7th Asian Network for Learning, Innovation, and Competence Building Systems (ASIALICS) International Conference, 15 - 17 เมษายน 2010, ไทเป ไต้หวัน