ลักษณะโครงสร้างและมลทินระดับไมโคร-นาโนในพลอยคอรันดัม

Publish Year International Journal 2
2009 exน.ส. ประจุพร มณีรัตนสาร, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY.C Kim, exS.Y. Bang, exH.M. Choi, exB.G. Choi, exK.B. Shim, "Micro-structural Defects in ruby samples from Mong Hsu, Myanmar", Journal of Korean Crystal Growth and Crystal Technology, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 90-94
2009 exนางสาวขนิษฐา ใจจ้อง, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY.C. Kim, exH.M. Choi, exS.Y. Bang, exB.G. Choi, exK.B. Shim, "Nano inclusions in sapphire samples from Sri Lanka", Journal of Korean Crystal Growth and Crystal Technology, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 84-89
Publish Year International Conference 2
2009 exManeeratanasarn, P, exSun Ki Kim , exS.Y. Bang, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKwang Bo Shim, "What is Really Responsible for the Dark Core of Mong Hsu Ruby? ", The 2nd GIT International Gem and Jewelry Conference, 9 - 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exJaijong, K, exYi, S.C, exChoi H M, exBG Choi, exSY Bang, exYC Kim, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKB Shim, "TEM Investigations of Inclusions in Sapphire Samples from Sri Lanka", The 2nd GIT International Gem and Jewelry Conference, 9 - 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย