จุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอนินทรีย์ในดินกรดซัลเฟตของประเทศไทย ภายใต้สภาวะที่ควบคุมการลดออกซิเจน