โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพร (ต่อยอดปีที่ 2)