การพัฒนาการผลิตเยื่ออินทรีย์จากยูคาลิปตัสฟอกขาว

  • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551 (2551-2553)

  • inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

  • inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี