การวิจัยและออกแบบเครื่องอัดเศษโลหะ

Publish Year National Conference 1
2015 exปกป้อง เลิศจิรรุ่งเรือง, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "เครื่องคัดแยกขนาดเม็ดพลอยดิบควบคุมด้วยเครื่องแวริแอค", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย