การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมระดับของเหลวภายในถังบรรจุระบบ 3 ถังโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต

Publish Year National Conference 2
2015 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exธนา ศรีหะวรรณ์, "การระบุเอกลักษณ์ระบบควบคุม pH ด้วยแบบจำลองไม่เชิงเส้น Hammerstein-Wiener", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exธรณินทร์ พันทา, "การสร้างตัวต้นแบบการควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 ในกระบวนการระดับ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย