ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับวิถีการดำเนินชีวิตของแรงงานอีสาน บริเวณโดยรอบนิคมเครือสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551

  • inนายอำพล วิจิตขจี, อาจารย์

  • inนายอำพล วิจิตขจี, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์