การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการส่งนำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเลยด้วยแบบจำลองระบบลุ่มน้ำ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 3, 6 - 7 สิงหาคม 2009, นครนายก ประเทศไทย