การศึกษาปริมาณรังสีในธรรมชาติของระบบนิเวศชายฝั่ง

Publish Year International Journal 1
2013 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exSarinya Wongsanit, exYuttana Tumnoi, "Determination of gross alpha and beta activities in seawater and plankton from the Upper Gulf of Thailand", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, ปีที่ 295, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013
Publish Year International Conference 3
2013 exChutarat Saengkul, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exKatavut Pachana, exPichan Sawangwong1, "137Cs Adsorption and Desorption on Marine Sediments from the Upper Gulf of Thailand", International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย
2010 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exน.ส. ศริญญา วงศ์สนิท, exนาย ยุทธนา ตุ้มน้อย, exนาง สุชิน อุดมสมพร, "Determination of Gross Alpha and Beta Activities in Seawater from The Upper Gulf of Thailand using Coprecipitation technique", IRPA Regional Congress(AOCRP-3)The third Asian and Oceanic Congress on Radiation Protection, 24 - 28 พฤษภาคม 2010, Tokyo ญี่ปุ่น
1998 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exพิชาญ สว่างวงศ์, exวันวิสา พงษ์เพียร, "Elemental Composition of Marine Sponge from Coastal of Thailand", 6th European Conference on Marine Natural Products,19-23 July 2009,Porto,Portugal, 19 กรกฎาคม 1998 - 23 กรกฎาคม 2009, Porto สาธารณรัฐโปรตุเกส
Publish Year National Conference 1
2009 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exน.ส. ศริญญา วงศ์สนิท, exนาย ยุทธนา ตุ้มน้อย, exนาง สุชิน อุดมสมพร, "The Optimum Conditions for the Determination of Gross-Alpha Radioactivity in Seawater by Coprecipitation Technique", 7th Eco-Energy and Material Science and Engineering , 17 - 22 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย