การพัฒนาแบบจำลองคลื่นความถี่สูงของ สิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกลจุลภาคสวิตซ์แบบหมุน

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHolmes, AS, exLucyszyn, S, "Microwave modelling of radio frequency microelectromechanical rotary switches", IET MICROWAVES ANTENNAS & PROPAGATION, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 255-261
Publish Year National Journal 1
2009 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The study of MEMS rotary switches: employing high frequency models", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 56-69