แนวทางในการพัฒนาการตลาดและการผลิตสินค้าของผู้ต้องขัง