Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand (แผนธุรกิจ การพัฒนาแผนธุรกิจการสร้างความมั่นคงทางการเงินสำหรับการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ของโครงการพื้นที่สาธิตจังหวัดตราด ด้านป่าชายเลน)