การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae)

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, exS. Nakamuraa, exR.T. Ichikia, exM. Murata, exS. Takano, exT.T. Oo, exH.T. Nguyen, "Artificial diets for rearing the coconut hispine beetle, Brontispa longissima (Coleoptera: Chrysomelidae), and their suitability to two specialist parasitoids", Biocontrol Science and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 1423-1435
Publish Year International Conference 3
2008 inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, exกิตติยา สุขเสน, "Dynamic population density of the coconut hispine beetle, Brontispa longissima Gestro Coleoptera: Chrysomelidae)", International Congress of Entomology 2008, 6 - 12 กรกฎาคม 2008, Durban สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2008 inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "Current situation of the coconut hispine beetle and its native natural enemies in Nakhon Pathom Province, Thailand", International Workshop on Control of Coconut Hispine Beetle Outbreaks in Southeast Asia, 26 - 27 มิถุนายน 2008, Hochiminh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2007 inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, exกิตติยา สุขเสน, "Biological study of the coconut hispine beetle, Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Chrysomelidae) on coconut, Cocos nucufera L. and lesser bulrush, Thypha angustifolia L. leaves", XVI International Plant Protection Congress, 15 - 18 ตุลาคม 2007, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 2
2011 exน้ำผึ้ง ชมภูเขียว, exกิตติยา สุขเสน, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "อุณหภูมิและอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาพืช, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกิตติยา สุขเสน, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาของแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Hispidae) และแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย