บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "A Path to be the Efficient Thai Stock Market", Regional Issues in Globalization, 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2008, Gwangju สาธารณรัฐเกาหลี