การจัดการเชื้อพพันธุกรรมพริก

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, inนายกรุง สีตะธนี, "การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานโรคใบด่างแตงและใบด่างประของพริก", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย