การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแคระและใบด่างจุดประของข้าวโพด

Publish Year National Journal 3
2011 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วาสนา รุ่งสว่าง, "ผลกระทบของการเข้าทำลายร่วมกันระหว่างเชื้อไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด (SCMV-MDB) และเชื้อไวรัสใบด่างจุดประข้าวโพด (MCMV) ในข้าวโพด", วารสารโรคพืช, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 13-24
2010 exจันทร์เพ็ญ ปุ๊กสูงเนิน, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความรุนแรงของเชื้อ Brome mosaic virus บนข้าวโพด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 185-192
2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TEM Study of Maize Virus Diseases", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 171-172
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิราภรณ์ ปอสูงเนิน, "Sequence Diversity and Virulence of Sugarcane Mosaic Virus strain MDB Isolates in Zea mays", Agricultural Biotechnology International Conference, 22 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจเชื้อ sugarcane mosaic virus strain MDB เชื้อ Maize dwarf mosaic virus strain A และเชื้อ maize chlorotic mottle virus ใน 11 จังหวัด", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย