แนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้า (Warehouse Receipt) ในตลาดจริง (Cash Market) และนำมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures Market)