ฐานข้อมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบทันเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exKiyoshi HONDA, "3d mountain reconctruction", In proceedings on the Sixth Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID6), 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย