การพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมไม้

Publish Year International Journal 5
2011 exNadir Ayrilmis, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exน.ส.ปิยะวดี บัวจงกล, "Effects of Thermal Treatment of Rubberwood Fibres on Physical and Mechanical Properties of Medium Density Fibreboard", Journal of Tropical Forest Science, ปีที่ 2011, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 10-16
2011 exAyrilmis, N., inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exFueangvivat, V., exBauchongkol, P., "Effect of thermal-treatment of wood fibres on properties of flat-pressed wood plastic composites", Polymer Degradation and Stability, ปีที่ 96, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 818-822
2011 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exNadir Ayrilmis, exวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exปิยะวดี บัวจงกล, "Effect of Thermal Treatment of Fast Growing Wood Fibers on Physical and Mechanical Properties of Light Medium Density Fiberboard", High Temperature Materials and Processes, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2011, หน้า 241-246
2010 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exDr.Nadir Ayrilmis, exน.ส.ปิยะวดี บัวจงกล, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, "Surface characteristics and overlaying properties of MDF panels made from thermally treated rubberwood fibers", BioResources, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2010, หน้า 968-978
2010 exDr.Nadir Ayrilmis, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Flat-Pressed Wood Plastic Composite as an Alternative to Conventional Wood-Based Panels", Journal of Composite Materials, ปีที่ 0, ฉบับที่ 00/2010, มิถุนายน 2010
Publish Year National Journal 3
2010 inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exพรพิมล อมรโชติ, exวรพรรณ หิมพานต์, "พลังกดดันของการแข่งขันทั้ง 5 ของอุตสาหกรรมแผ่นไม้อัดซีเมนต์ในประเทศไทย", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 48-58
2010 exพรพิมล อมรโชติ, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exวรพรรณ พิมพานต์, "การตลาดของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 45-53
2008 exAmornrat Sasrisang, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Market strucure of pulp industry in Thailand", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 36-46
Publish Year International Conference 2
2010 exDr.Nadir Ayrilmis, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Flat-Pressed Wood Plastic Composite as an Alternative to Conventional Wood-Based Panels", Second International Conference on Sustainable construction materials and teachnologies, 28 - 30 มิถุนายน 2010, สาธารณรัฐอิตาลี
2009 exปิยะวดี บัวจงกล, exSalim Hiziroglu, exวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exวรกิจ สุนทรบุระ, "Bamboo (Dendrocalamus asper)as Raw Material for Interior Composite Panel Manufacture in Thailand", VIII World Bamboo Congress Proceeding, 1 - 31 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exน.ส.ปิยะวดี บัวจงกล, exนายวรกิจ สุนทรบุระ, "การพัฒนาไม้จากไม้ผลเพื่ออุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยน", Thailand Research Expo 2010, 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย