โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

Publish Year International Conference 1
2008 exมยุรี นาสา, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Database system development of nature-based tourism in protected areas, Chiang mai province", The Fourth International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, 15 ตุลาคม 2008, Montecatini Terme สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเรณุกา กลับสุข, อาจารย์, "การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการ ครั้ง ที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย