การพัฒนาแท่นรองรับสินค้ากระดาษลูกฟูกต้านทานน้ำ

Publish Year International Conference 3
2010 exนส.จุฑาแก้ว วรกิจติวาณิช, exดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Viscoelastic Properties of Corrugated Board", The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 15 ตุลาคม 2010, Tainjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 exนางสาวจุฑาแก้ว วรกิตวานิช, exดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Viscoelastic Properties of Corrugated Board under Stimulated Temperature", Asian Conference on Thermal Analysis and Applications (ASTA2009), 17 - 18 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนายเจนยุทธ์ ศรีหิรัญ, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "The analysis of dimensional changes impacts on compression strength of corrugated box by finite element method", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 มิถุนายน - 12 กันยายน 2008, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2010 exนางสาวณัฐพิชา ทรัพย์ประทานพร, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exณัฏฐพิชา ทรัพย์ประทานพร, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นและชนิดของสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนายเจนยุทธ์ ศรีหิรัญ, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความสามารถในการรับแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกไร้ฝาโดยวิธีไฟไนต์อิลิเม้นต์", แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า ปี 2551 , 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย